De VECTOR: het ultieme Special Operation Forces-voertuig die de commando’s altijd al hadden willen hebben.
maandag, 8 december 2014 – 12:37 | 2 Comments

Op woensdag 26 november heeft het Korps Commandotroepen (KCT) haar beoogde nieuw tactisch voertuig aan het grote publiek voorgesteld. Tot dan enkel bekend als het zogenoemde ‘Air Transportable Tactical Vehicle’ (ATTV). Decor voor deze presentatie …

Read the full story »
Headline

Assignment

Featured

Gallery

Review

Home » Featured

Van Koloniaal tot Red Devil

Submitted by on zondag, 7 juni 2009 – 22:548 Comments

RVH-041low_thumb[6]

Tradities geven kleur en identiteit aan een eenheid. Vervult met trots draagt iedereen van 12 Infanteriebataljon (Air Assault) Regiment Van Heutsz dan ook, de oude KNIL-zon als embleem op de rode baret. Sinds 11 april 1995 waken deze Luchtmobiele krijgers namelijk over het erfgoed van het Regiment Van Heutsz. Ik wil u met dit verhaal meenemen naar de rijke geschiedenis en tradities van deze benjamin onder de Regimenten van de Koninklijke Landmacht.

D060921RF1006

Gaandeweg valt er een, wellicht wat broze, historische parallel te trekken met het tijdsbeeld van nu. Op 1 juli 1950 ziet het Regiment Van Heutsz (RVH) het levenslicht. Oorspronkelijk zou het een wielrijderseenheid worden. Echter, doordat plots de organisatievorm van de Koninklijke Landmacht (KL) op Amerikaanse- in plaats van een Britse leest werd geschoeid, is van dit voornemen niets terecht gekomen. In plaats daarvan werd het een opleidingseenheid van het Wapen der Infanterie. Het Regiment fungeerde hierbij tijdelijk als een registratieve kapstok, waar de KL petten van verschillende snit aan kon ophangen. Daarnaast wordt het Regiment even later belast met de traditievoortzetting van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Dit leger ging namelijk in diezelfde maand ter ziele. Dus ondanks dat men 1950 als oprichtingsdatum van het RVH herdenkt, gaat de historie zelfs terug tot 7 maart 1808. Toen werden namelijk het 1e, 2e en 3de Regiment Indische Infanterie en het Regiment Indische Jagers opgericht.

arma28 Toch wordt 1832 beschouwd als geboortejaar van het KNIL. In 1836 kreeg dit koloniale leger het predikaat Koninklijk uitgereikt. Hiervan is om onduidelijke redenen lang geen gebruik van gemaakt. Pas in 1933 zou minister-president H. Colijn zelf voormalig KNIL officier deze eretitel opnieuw en met succes onder de aandacht brengen. Destijds in de 19de eeuw was de koloniale krijgsdienst in Nederland niet populair. Veel rekruten werden daarom in het buitenland geronseld. Zij werden bijeengebracht in het Koloniaal Werfdepot in Harderwijk, beter bekend als het gootgat van Europa. Het koloniale leger had destijds dan ook veel weg van een Nederlands vreemdelingenlegioen. Toch ging men toen ook steeds meer inzien dat inheemse militairen fysiek beter bestand waren tegen het klimaat en het terrein.

knil4 knilwerving

De garnizoensbataljons van het Koloniale leger lagen verspreid over de eilanden buiten Java en handhaafden het gezag. Als de zaak echter uit de hand liep werd op Java een expeditie opgetuigd om het gezag met harde hand weer te herstellen of te vestigen. Het onder bestuur brengen van Atjeh (Noord Sumatra) vergde indertijd de grootste krachtsinspanning die het KNIL ooit heeft moeten leveren.

RVH-KNIL-01low RVH-047low

De naamgever van het Regiment speelde daar een grote rol in. Daarnaast is hij de beroemdste en tegelijkertijd meest spraakmakende generaal van het koloniale leger geweest. Als 16 jarige nam Joannes Benedictus van Heutsz dienst bij de infanterie. Doordat de juiste opleiding ontbrak zat er aanvankelijk een carrire als officier voor hem niet in. Toch lukte het hem om in 1870 als aspirant sergeant te worden opgeleid tot officier. De op avontuur beluste tweede-luitenant Van Heutsz werd in 1873 overgeplaatst naar het Indische Leger. Gedurende de Atjeh-oorlog ontpopte hij zich als een dapper en dynamisch vechtofficier, die vele hoge militaire onderscheidingen voor moed, beleid en trouw oogstte. In 1875 ontving Van Heutsz de Militaire Willems-Orde (MWO) der vierde klasse; Als drager van de MWO ontving hij in 1890 de Eresabel met het opschrift: Koning Willem III, voor betoonde dapperheid; In 1897 kreeg hij de MWO derde klasse uitgereikt; In januari van het jaar 1899 werd hij tot Commandeur in de MWO benoemd; In datzelfde jaar werd hij Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw; In 1903 werd hem wederom een groots en indrukwekkend huldebetoon beried en kreeg hij het grootkruis der MWO uitgereikt; In 1905 het Grootkruis van de Roode Adelaar van Pruisen; In 1907 werd hij bevorderd tot Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw; In 1909 werd hem het grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw uitgereikt.

Van-Heutsz-statiefoto=low mwo-oud450

Van Heutsz wist in moeilijke situaties altijd het hoofd koel te houden en trefzekere beslissingen te nemen. Hij voerde een krachtig militair beleid. Door allerlei bliksemacties uit te voeren maakte hij een einde aan het – door hem verfoeide – passieve afwachten in versterkte stellingen. Hierbij zocht hij de vijand op in de meest onherbergzame gebieden, tot hij ze te pakken had. Bij deze acties had hij veelal persoonlijk de leiding. Iets wat hem mateloos populair maakte bij zijn soldaten. Nadat hij in een gebied de orde en veiligheid hersteld had nam hij gelijktijdig maatregelen om de bevolking voor zich te winnen. Dit deed hij onder meer door verbetering van de infrastructuur en stimulering van de handel. Maar ook de invoering van eenvoudig volksonderwijs komt uit zijn hoed.

elminajava knil_sigli_3_254

Gedurende de meerdere periodes die hij in Nederlands Indi verbleef, vervulde hij de hoogste militaire en civiele ambten in de kolonie. Daarbij wist hij zichzelf legendarische roem te verwerven. Zijn aanzien als Pacifator van Atjeh bleef almaar stijgen. Ook als officier ging het hem voor de wind. Uiteindelijk werd Van Heutsz in september 1900 bevorderd tot luitenant-generaal. In 1904 werd hij zelfs benoemd tot Adjudant-Generaal van H.M. de Koningin in Nederlands Indi, met de rang van Groot-officier der Kroon. Toen hij in 1909 voorgoed naar Nederland terugkeerde, was het Nederlandse gezag voor het eerst tot in de verste uithoeken van de Indische archipel gevestigd. Op 11 juli 1924 overleed Van Heutsz. Drie jaar later tijdens de herbegrafenis viel hem – als enig Nederlands staatsburger – een staatsbegrafenis ten deel. Koningin Wilhelmina, een groot bewonderaar van hem, had hiervoor zelfs haar paleis op de Dam beschikbaar gesteld.

d03b_1 Nijm_opl

Met de oprichting van de Koloniale Reserve in Nijmegen in 1890 veranderde de samenstelling van de KNIL. Na 1914 werden ook geen buitenlanders meer aangenomen. Het KNIL veranderde in die tijd van een strijdend leger in een patrouillerend politieleger. De verdediging tegen een aanval van een moderne buitenlandse vijand werd hierbij grondig verwaarloosd.

KNIL_troops Nijm_sta

De Japanse expansiedrift in de dertiger jaren maakt het echter noodzakelijk het KNIL om te kneden naar een moderne en mobiele strijdmacht. Grote hoeveelheden tanks, modern wapentuig en vliegtuigen worden destijds besteld. Echter door de oorlog in Europa kwam het bestelde materieel voor het grootste deel nooit aan, of te laat. Slechts vijf van de ruim 500 bestelde tanks zijn in 1942 ingezet. Ook stonden er nog onuitgepakte en ongeassembleerde vliegtuigen in de hangars. Ondanks de ongelijke krachtsverhouding weerde het KNIL zich heldhaftig tegen de Japanse inval. Na de capitulatie hebben van de 43.000 krijgsgevangen Europese KNIL-militairen er 8.500 onder barbaarse omstandigheden het leven verloren.

voor-na 101100

Overigens midden 1944 werd in Australi weer een bataljon van het KNIL opgericht. Deze bestond uit uitgeweken militairen en vrijwilligers uit Suriname. Delen hiervan nam deel aan de verovering van Tarakan en Balikpapan (Borneo).

2949282256_5c4a4851e0

Twee dagen na de Japanse capitulatie riepen Indonesische nationalisten de onafhankelijkheid uit. Nederland daarentegen wilde zo snel mogelijk het gezag herstellen. Onder leiding van luitenant-generaal Spoor werden in hoog tempo nieuwe KNIL eenheden uit de grond gestampt. Ondanks hun slechte conditie hebben eind 1945 weer 10.000 ex-krijgsgevangenen hierin emplooi gevonden. Bovendien werden sinds ruim een eeuw ook weer grote aantallen militairen van de KL ingezet.

generaal-spoor

456490 456214

Onder Engelse druk wordt Nederland aan de onderhandelingstafel met de nationalisten gedwongen. Echter kort nadat de uit dienstplichtige bestaande Divisie 7 December in Indonesi arriveerde begon op 21 juli 1947 de Eerste Politionele Actie. Grote delen van Java en Sumatra werden tijdens dit offensief snel bezet. Op 4 augustus werd Nederland weer door de VN aan de onderhandelingstafel gedirigeerd, wederom zonder resultaat. Op 19 december 1948 startte vervolgens de Tweede Politionele Actie. Paras van het KNIL veroverde het vliegveld bij Djokjakarta. Met door de lucht aangevoerde commandos en infanteristen wordt het republikeinse regeringscentrum veroverd. President Soekarno en zijn regering worden hierbij gevangen genomen. De eerste grootschalige luchtmobiele actie was een feit.

soekarno1 bren p02819_001

En weer greep de Veiligheidsraad van de VN resoluut in, waarna uiteindelijk in december 1949 de Republiek door de Nederlandse regering werd erkend.

wj1_01fot2 RVH-044low vk-knil_geneesk

Veel tijd om hierbij stil te staan heeft het RVH na haar oprichting echter niet. Aller ogen zijn gericht op Korea, waar op 25 juni 1950 de hel is losgebarsten.

RVH-Korea-03low

De Ministerraad besluit tot het zenden van een Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN). Alle hiertoe behorende soldaten met uitzondering die van de Garderegimenten – zijn registratief ingedeeld bij het RVH. Eindelijk had het RVH een echte taak en echte vulling. Dit eerste Van Heutsz-bataljon staat onder bevel van de uit het KNIL afkomstige luitenant-kolonel Marinus den Ouden. Ook het merendeel van de vrijwilligers hadden jarenlang in het voormalig Nederlands Indi gevochten. Bij aankomst in Korea werd het bataljon bij de Amerikaanse 2de Second-to-None Infanterie Divisie ingedeeld. Nu beter bekend als Indianhead Divisie.

RVH-Korea-02low RVH-Korea-05low RVH-Korea-04low

Het Nederlandse bataljon werd gelijk aan het front ingezet en leverde aan vele acties een wezenlijke bijdrage. De strijd in de IJzeren Driehoek en bij Hoensoeng, Wonju en Inje zijn allemaal begrippen geworden voor een moeizame strijd. Op 27 juli 1953 werd een wapenstilstand afgekondigd. De oorlog is echter nooit officieel beindigd. In totaal keerden 123 Nederlandse militairen niet terug uit het land van de ochtendkalmte. Het NDVN leed daarmee de zwaarste verliezen bij de KL in bataljonsverband ooit. De laatste militairen keerde op 15 december 1954 terug in Nederland.

surinameinsigne

Vanaf 1 juni 1953 is het RVH gelijkwaardige naast de overige infanterieregimenten. Vanaf dan verzorgt het Regiment in Oirschot ook de opleiding van het personeel voor het NDVN. Daarbovenop kreeg het tot juni 1964 de opleiding voor de Suriname-compagnien onder haar hoede. Beide was tot dan toe de taak van het Korps Commandotroepen. Het einde van de Korea-oorlog betekende dat het Regiment een belangrijk deel van de pas verworven taak alweer verloor, maar niet voor lang. In januari 1955 worden namelijk alle compagnien van het net ter ziele gegaan zijnde Bewakingskorps Koninklijke Landmacht aan het RVH toegewezen. Hierdoor komt het zwaartepunt van het Regiment bij de opleiding van de bewakingscompagnien te liggen. Tot haar opheffing in 1966 leidde het Instructiebataljon Van Heutsz in totaal zon 14000 dienstplichtigen op.

RVH-IBClow

In 1960 raakte het RVH kort betrokken bij de strijd om Nieuw-Guinea. Nadat Indonesi deze eilandengroep in de loop van de vijftiger jaren alsnog opeist zend de KL versterkingen naar de aldaar belegerde troepen. Registratief behoorde deze versterkingen aanvankelijk tot het RVH. Was het niet dat alleen al de naam Van Heutsz op verzet stuitte van diegene die het Nederlands koloniaal verleden fel veroordeelden. Zo werkten die illustere naam en grote traditie in wezen tegen het RVH. Eind 1962 gaf Nederland zijn laatste bezittingen in de Oost op.

img-110607-010onlinebild

In 1966 krijgt het net nieuwe parate 48 Pantserinfanteriebataljon (Painfbat) de naam Van Heutsz. De wrange ironie van het lot wilde dat juist dit bataljon in 1977 werd ingezet tijdens de gijzelingsactie – door enkele Zuid-Molukkers – van een trein bij De Punt. Dit waren nazaten van een bevolkingsgroep, de Ambonezen, die tot de moedigste en betrouwbaarste elementen van het KNIL worden gerekend. Dit Painfbat is in 1994 opgeheven. Het RVH begint dan aan een jarenlange zwerftocht en zal meermaals van moedereenheid wisselen.

20080916LW-003 RVH-035low

De jaren negentig staan in het teken van het opstrijken van het vredesdividend. De KL krijgt hierbij de meeste personele en materile bezuinigingsklappen te incasseren. Het voortbestaan van het RVH is onzeker. Zeker als de Van Heutsz Infanterie Beveiligingscompagnien verdwijnen. In 1991 was het RVH nog het grootste Regiment van de KL. Nu is de sterkte gedaald tot een Luchtmobiel Infanteriebataljon en een Luchtmobiele Luchtverdedigingcompagnie. De laatste draagt de naam Samarinda. Dit dankt de compagnie aan het feit tijdens de Tweede Wereldoorlog zich op het huidige eiland Borneo twee vliegvelden bevonden, te weten Samarinda I en -II. Deze zijn door de luchtdoelartillerie van het KNIL fanatiek verdedigd. Dus heeft men ook besloten de tradities van de luchtdoelartillerie van het KNIL voort te zetten binnen het RVH. Na een turbulent laatste decennium van de vorige eeuw, stapt het RVH de 21ste eeuw binnen. Hierbij nemen de Luchtmobiele Van Heutszers een traditie mee die even sterk en vitaal is als ooit tevoren. De oude Held van Atjeh zei eens, Het moet dus het kan. RVH-034low De rijk beladen historie en traditie, geworteld in de voorgaande twee eeuwen, leeft als nooit tevoren binnen 12 Infbat (AASLT) RVH. Kort voordat dit bataljon de Regimentserfenis in 1995 op zich nam heeft het net een VN-uitzending in Bosni voltooid. Daar maakte het deel uit van de UNPROFOR vredesmacht. In 1999 vertrekt het bataljon wederom naar Bosni. Nu als de zesde SFOR rotatie.

RVH-SFOR-01low RVH-SFOR-02low

In 2002/2003 zijn twee compagnien van het bataljon naar Afghanistan uitgezonden. Gedurende de tweede en vijfde rotatie maakten zij daar voor telkens drie maanden deel uit van de ISAF-vredesoperatie.

RVH-ISAF-01lowLvW281107-082 RVH-022low

In 2004/2005 leveren militairen van het RVH tijdens SFIR-3, -4 en -5 rotaties een belangrijke bijdrage aan de veiligheid en stabiliteit in de provincie Al Muthanna in het zuid-oosten van Irak. Tijdens de derde rotatie wordt een patrouille van de A- Java Compagnie slachtoffer van een hinderlaag. Hierbij verliest sergeant 1 Dave Steensma het leven.

40-45_13 In 2006/2007 vormt het gros van het bataljon de eerste battlegroup van Task Force Uruzgan in de zuid-Afghaanse provincie Uruzgan. Het levert ook een compagnie aan de tweede battlegroup.

Vervolgens herhaalt de geschiedenis zich in 2008/2009. Nu vormt het bataljon de achtste battlegroup. Op vrijdag 19 december is daarbij de 24-jarige sergeant Mark Weijdt gesneuveld. Weijdt was met ruim honderd Nederlandse en Afghaanse collegas op pad dertig kilometer ten noorden van Kamp Holland, toen ze om half elf s ochtends in een vuurgevecht verzeild raakten. Tijdens de schotenwisseling stapte Weijdt op een IED, een zogeheten gemproviseerd explosief. Daarnaast levert het bataljon ook weer een compagnie aan de battlegroup die het stokje van ze in maart 2009 overnam.

sergeant-mark-weijdt

Niemand kan tijdens al die uitzendingen om het feit heen dat Van Heutsz is gearriveerd. Alle ceremonies tijdens die uitzending worden ook dan aangekleed met de vertrouwde Van Heutsz handelingen, klanken en symbolen.

Traditie is echter meer dan de geschiedenis van het Regiment alleen. Overigens, traditie betekent niet, dat de levenden al dood zijn, maar dat de doden nog leven. Het wordt ook gevormd door roemrijke krijgsverrichtingen en de meest eervolle feiten daaruit die het onderdeel tot eer strekken en een trots rechtvaardigen. Traditie helpt mee een goede sfeer te scheppen waardoor een onderlinge band (Korpsgeest) ontstaat. Hieruit ontspruiten kameraadschap en teamgeest die onmisbaar zijn in moeilijke omstandigheden. Voor alle nieuwe leden van 12 Infbat (AASLT) is een introductieprogramma samengesteld. Hierin is onder meer een bezoek aan het Regimentsmuseum en het museum Bronbeek opgenomen. Ze krijgen ook een genummerde en op naam gestelde bataljonsmunt. Met op de ene zijde de KNIL-zon en op de andere het symbool van 11 LMB. Sinds kort ontvangen ze ook een genummerde en op naam gestelde tag met daarop de Van Heutsz code. Ook het Handboek Traditie RVH valt ze ten deel.

RVH-SFOR-6-Munt=low

Traditie is ook zichtbaar. Zo dragen ze bij 12 Infbat (AASLT) een zwarte KNIL stropdas en broekriem. Het uit Korea stammende Indianhead logo zie je terug op alle voertuigen en als borstembleem.

RVH-052low

Ieder vaandel van het RVH wordt meegevoerd door een vaandelwacht. De uitrusting en exercitie hierbij zijn uniek bij de KL. De bewapening bestaat uit een combinatie van pistool, de klewang en de karabijn M95 Hembrug. Daarnaast wordt op het DT een zwarte halsdoek met het Regimentsembleem en de bamboehoed gedragen. De laatste is een exacte kopie van de hoed zoals die omstreeks 1910 bij het KNIL werd ingevoerd.

RVH-032low

Ook kan het RVH tijdens gelegenheden naast het vaandel de Korea-vlag voeren. De bewapening hierbij is het Amerikaanse geweer Garand M1.

RVH-018low

Een aantal gebouwen en locaties in de Oranjekazerne dragen namen die naar het roemrijke verleden van het RVH verwijzen. De kazerne herbergt naast het Regimentsmuseum ook een aantal aan het RVH gerelateerde monumenten.

RVH-042low RVH-040low

De erecompagnie gaat gekleed in een ceremonieel tenue dat is gebaseerd op het uniform van het voormalige KNIL. Compleet met attila met de helmhoed. De Regimentskleuren zijn zwart en oranje.

knil_helm_collage20080916LW-03620080916LW-033

Het RVH is niet alleen de benjamin. Met vier Militaire Willems-Ordes voor het KNIL en de Atjeh (of Kraton)-medaille voor het 3e en 9e Bataljon Infanterie plus twee Presidential Unit Citations en twee Distinguished Unit Citations voor het NDVN ook verreweg het meest gedecoreerde landmacht regiment. Daar kunnen nog eens tweehonderd afzonderlijke binnen- en buitenlandse dapperheidonderscheidingen bij worden opgeteld. Ook kan het Regiment bogen op de meeste gevechtsacties. Bovendien koestert het een grote achterban van actieve veteranen. Die bijvoorbeeld tijdens bedigingen, die in beginsel altijd op Bronbeek plaatsvinden, er altijd bij zijn. Maar ook tijdens de Regiment traditieweek zijn zij in grote getale aanwezig tijdens de vele herdenkingen. Getuige de voorliefde van Van Heutsz voor kleine en snel inzetbare mobiele eenheden, die nu in Afghanistan via anti guerrillatactieken de tegenstander weten te ontwrichten, is 12 Infbat (AASLT) de perfecte beschermer van zijn erfgoed.

8 Comments »

 • berkepeis zegt:

  De man op 1 van de eerste foto’s en de laaste foto die komt me bekend voor. Ik heb onder hem nog gediend tijdens mijn tijd bij luchtmobiel ’93t/m 2000 . De naam van de beste man ben ik vergeten. Mijn bijnaam die tijd was BP. Wereldtijd jammer dat ik weg ben gegaan, lichaamlijk want geestelijk ben ik nog steeds luchtmobieler en van RvH’r.

  gr BP

 • Frank zegt:

  @berkepeis: Je bedoelt Jan Swillens. Hij is nu kolonel.

 • dries zegt:

  mooi beschreven, maar laten we niet vergeten dat van Heutz ook laffe daden heeft uitgevoerd en voor zwarte bladzijden in onze geschiedenis heeft gezorgd. Helaas niet bij iedereen bekend, maar zeker een feit!!
  Ik heb altijd dubbele gevoelens gehad bij de tradities van het bataljon. Mijn excuses voor mijn reactie, maar ik zou mijn opa (ex-KNIL) tekort doen als ik dit niet schreef.

  Sgt. van Ek (bd) 11 infbat Lumbl

 • George zegt:

  Sgt van Ek,
  Bijhet invullen van de comment staat: Be nice. Keep it clean. Stay on topic. Zou je dan misschien in dat kader wat specifieker kunnen uitleggen wat van Heutsz dan gedaan heeft volgens jou? Tot nog toe is het een trend uit de jaren 60 van de vorige eeuw, om de strijd van die tijd te plaatsen in de tijd van nu. Maar ik ben zeer benieuwd naar jouw wetenschappelijk onderzoek naar de gedragingen van het Nederlands Indisch Leger afgezet tegen de oorlogswetgeving van 1900.
  Envoor informatie kun je altijd terecht bij het Van Heutsz museum, bij jou op de kazerne.
  ten tweede, volgens mij doe je jouw grootvader al tekort met het plaatsen van jouw reactie. Wat is precies de link tussen hem en de gebeurtenissen van rond 1900?

 • pascal zegt:

  Mooi stuk. Mijn opa heeft bij het v Heutz (KNIL) gezeten.
  Zijn klewang (verkleinde versie) heb ik gekregen.
  Zelf in diensttijd ook bij het v Heutz gezeten.
  Jammer dat bij de herdenking van 4 en 5 mei geen trditionele parade wordt gelopen. O.a. in KNIL outfit. OF IS DIT WEL HET GEVAL?
  ps. tbv, Dries In elke oorlog gebeuren zaken die achteraf misschien wel niet helemaal netjes waren. Maar dat is nu eenmaal oorlog.

 • dries zegt:

  George:
  A, ik blijf on topic. B, keep it clean? Absoluut, ik heb het over wapenfeiten die in de geschiedenisboeken zijn geschreven. Mijn bedoeling is absoluut niet om te denigreren maar we moeten deze feiten niet vergeten. Wat research betreft, daar hebben we internet voor. Daar staat een hoop op. Die info staat echt niet in een museum op mijn kazerne. ( museum kun je trouwens niet echt noemen, daarvoor zou je naar bronbeek moeten gaan)
  Pascal:
  In elke oorlog gebeuren zaken die achteraf misschien wel niet helemaal netjes waren. Maar dat is nu eenmaal oorlog???? Please, give me a break!! Als veteraan en 3de generatie vind ik dit een opmerking van niks!!

 • dries zegt:

  Kan het toch niet laten om een aantal feiten te schrijven.

  Van Heutsz ging uit van de volgende stellingen :

  Een vrijheidslievend en krijgshaftig volk onderwerpt zich niet anders dan gedwongen

  Voor alles moeten wij daarom de Atjeher laten voelen de macht te bezitten, om onzen wil te doen eerbiedigen, onverschillig welke middelen wij toepassen

  ik zou zeggen..doe je research!

 • Chris Planje zegt:

  Pascal 21 mei 2012 :

  Antwoord op de vraag 4-5 mei
  Het muziekkorps Ouwestomp van Heutsz heeft dit jaar op 4 mei 2013 muzikale ondersteuning gegeven In uniform van Heutsz oude steil aan de herdenking ceremonie in Rotterdam Overschie.
  Van 14:00 uur tot 15:00 uur op de begraafplaats Hofwijk waar o.a. Huzaren begraven liggen uit WWII.
  Diverse koralen ten gehore gebracht en het Wilhelmus in een kerkdienst en later via een stille tocht via enkele straten naar het herdenking monument 40 -45.
  Dit is zeer goed ontvangen een defilé op 4 mei lijkt mij niet op zijn plaats een erewacht wel.
  Voor 4 mei 2014 zijn wij ook weer uitgenodigd hier is behoefte aan.

  Dries 28 september 2012:

  Antwoord Museum
  Op de kazerne te Schaarsbergen is geen museum echter een historische collectie.
  De opbouw van deze collectie is gestart in 1968 bij het 48e painfbat reg. van Heutsz door de latere BA adj. B.d. J. van Ee.
  Museum is alleen in het verleden Leiden en Delft en in de toekomst Soesterberg.
  Dus ook Bronbeek is geen museum, maar heeft wel zijn historische collectie KNIL.

  Berkepeis 15 mei 2010:

  Kolonel, destijds bij 12 LMB R.v.H. LKol. J. Swillens, had bij mijn weten nooit eerder bij het Regiment gediend.
  Hij is gekomen als RC en is momenteel commandant Kolonel bij het KCT.
  Maar wat ik stellig kan aangeven dit zeker voor de kolonels P. v.d. Sar, J. Swillens en H. v.d. Have dat 12 LMB Reg van Heutsz de mooiste periode uit hun dienstijd was.

  Webmaster :
  Dutch Defence Press is part of Dutch Security Media Productions v.o.f.

  Zeer positief dat ook de mannen van 12 LMB Van Koloniaal tot �Red Devil, hiermee een
  stuk aandacht krijgen wat ze verdienen.

  Chris Planje b.d. 48e Painfbat Reg van Heutsz.

  Momenteel bestuurslid Stichting Ouwestomp ( R.v.H ) Muziekkorps en veteranen inloophuis op de Isabella Kazerne b.d. te Vught Oud Den Bosch.

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.