Triangular Group Academy – Expertise vertalen naar opleidingenIndustry

Triangular Group Academy – Expertise vertalen naar opleidingen

Sinds kort biedt Triangular Group Academy (TGA) hun opleidingen en trainingen aan door middel van open inschrijving. Voorheen bood TGA deze alleen aan op contractbasis aan organisaties en overheden. Een behoorlijke stap voor een bedrijf dat beschikt over een zeer grote vakkennis, met instructeurs die onder andere uit het werkveld komen van de speciale eenheden en een unieke manier van trainen hebben. Door de combinatie van al deze factoren draagt TGA een wezenlijke bijdrage aan het geven van opleidingen en trainingen aan overheidsdiensten en bedrijven. Een prima aanleiding om in gesprek te gaan en te bespreken wat TGA nu zo uniek maakt. Aan tafel zitten Marlin, als business development director verantwoordelijk voor marketing en sales, en Rob, die als productmanager alle opleidingen en trainingsproducten in goede banen leidt.

De reden dat TGA nu is gestart met open inschrijving voor hun opleidingen is de vraag vanuit de markt. “Sinds wij gestart zijn met de Academy komen bedrijven naar ons toe. Er was een probleem, tekort of een behoefte bij bedrijven maar ook bij Defensie”, vertelt Marlin. “We willen echt een verschil maken met de producten en expertise die we hebben. Op onze website laten we heel goed zien wie we zijn en wat we doen. Daar kwamen ook heel veel particulieren op af die aangaven zich te willen verdiepen in de materie die wij aanbieden. Wij hebben passie voor het vak en willen die personen heel graag helpen. Deze klanten waren zelfs bereid om een-op-een trainingen af te nemen.” Vanuit die vraag en behoeften is besloten om niet te wachten tot klanten zich melden, maar om zelf opleidingen te plannen waarvoor mensen zichzelf in kunnen schrijven of via hun werkgever. “Dit biedt mensen, bijvoorbeeld zzp’ers en werknemers in loondienst, die normaal niet de kans of budgetten krijgen om zich te verdiepen in de materie”, vult Rob aan. “Dat is voor ons een unieke kans om ook die mensen te bereiken en deel te laten nemen aan onze opleidingen.”

Niet lang geleden is de inschrijving open gegaan voor de eerste opleidingen. “De TECC-LEO cursus wordt als 1-daagse open inschrijving aangeboden”, vertelt Rob. Deze cursus ‘Tactical Emergency Casualty Care-Law Enforcement Officers’  komt voort uit het door het Amerikaanse leger ontwikkelde TCCC (TC3, Tactical Combat Casualty Care) protocol. TCCC is een protocol dat een aantal vaste procedures heeft om de overlevingskans van gewonden in gevechtssituaties zo hoog mogelijk te maken. Het is midden 90er jaren ontwikkeld door de Amerikaanse Special Forces gemeenschap. Met heel veel (wetenschappelijke) data over de afgelopen decennia is het protocol ontwikkeld en vastgelegd. Wat niet wil zeggen dat er geen wijzigingen in plaatsvinden, want het onderzoek blijft doorgaan. De Committee on Tactical Combat Casualty Care (CoTCCC) bewaakt het protocol en elk jaar vinden er revisies plaats.

TECC bestaat uit drie fases. Care Under Fire (CUF) is de eerste. Zolang er nog dreiging is de enige medische handeling het stoppen van levensbedreigende bloedingen.  Dit kan onder andere met het aanbrengen van een tourniquet. Daarna moet de gewonde verplaatst worden naar een veiligere positie zodat fase twee, Tactical Field Care (TFC) kan worden gestart. De gewonden wordt volgens het MARCH-acroniem onderzocht en behandeld. Als laatste is het evacueren van de gewonde in (daarvoor uitgeruste) helikopters of voertuigen. Deze fase heet Tactical Evacuation Care (TACEVAC).
TECC is hier dus de civiele afgeleide van. De Committee on TECC heeft het puur voor militaire zorg ontwikkelde protocol bewerkt voor gebruik in civiele wereld. Zorg voor een veilige omgeving en behandel alleen levensbedreigende bloedingen. Een slachtoffer met zo een bloeding kan binnen drie(!) minuten overlijden door bloedverlies. Als het veilig is kan het slachtoffer worden onderzocht en behandeld volgens MARCH. Tenslotte kan het slachtoffer worden afgevoerd met een ambulance. De tactisch-medische opleidingen van TGA worden allemaal gegeven volgens dit protocol.
In TECC worden voor de drie fases de termen HOT, WARM en COLD genoemd. Deze termen geven het dreigingsniveau van een zone aan waarin de hulpverlening en veiligheidsdiensten opereren.

“Binnen Defensie zien we al dat ze naar TC3 gaan. Bij de civiele overheid ligt dat anders. Binnen de ambulancediensten hebben ze TECC al geadopteerd, met name in terrorismegevolgbestrijding (TGB). Alleen politie en brandweer hebben, in het kader van multidisciplinair optreden, dat protocol niet. Daar worden of externen ingehuurd of intern cursussen gegeven op medisch vlak maar die sluiten dan vaak niet aan bij het TECC/MARCH protocol”, vertelt Rob. “Er is geen eenduidigheid in het protocol en er is geen certificering. Er is echt een verschil in handelen tussen de verschillende eenheden binnen politie en brandweer. Onze insteek is om daar wel eenduidigheid in te krijgen en de medisch zorgketen te verlengen. De medische zorg begint niet bij de ambulance maar al daarvoor, bij de politieagent, de brandweerman of -vrouw of de beveiliger. En niet alleen bij terrorismegevolgbestrijding maar ook gewoon tijdens een dienst op straat. Daar kan een politieagent te maken krijgen met incidenten waarbij geweld wordt toegepast en waar hij of zij op dat moment moet handelen.”

Er wordt een enorme diversiteit aan cursussen aangeboden in Nederland. Het is dus voor een leek moeilijk om goed te kunnen beoordelen wat er wordt aangeleerd en hoe dat past binnen andere methodes of protocollen. Voor TGA is er maar één protocol en dat is TECC/TCCC. In de Verenigde Staten is TECC al de standaard voor alle hulpdiensten. Dat wordt daar bewaakt door de NAEMT (National Association of Emergency Medical Technicians). Deze organisatie certificeert ook andere organisaties op het gebied van diverse medische opleidingen voor hulpverleners, waaronder TECC. In Nederland is de Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN) de licentiehouder voor NAEMT. TGA en de  Academie voor Ambulancezorg zijn de enige twee gecertificeerde organisaties in Nederland. Deze organisaties zijn dan ook de enigen in Nederland die wereldwijd erkende certificaten mogen uitgeven aan deelnemers van hun opleidingen. V&VN bewaakt dit proces. TGA onderhoud goede contacten met zowel V&VN als de Academie voor Ambulancezorg en is daar trots en zuinig op.

“Het feit dat er geen eenduidig protocol was, was voor ons de eerste stap om contact op te nemen met de beide organisaties”, gaat Rob verder. “We zijn gaan kijken naar de NAEMT omdat ik zelf in binnen- en buitenland veel van hun cursussen heb gevolgd.” Rob heeft als militair gediend bij het Korps Commandotroepen met als specialiteit Special Forces Medic. “Enerzijds heb je een protocol dat klopt en dat elk jaar wordt herzien. Aan de andere kant is er ook nog het advies van de CoTECC welke materialen geschikt zijn en welke niet. Dat geeft heel veel duidelijkheid. Toen hebben we besloten om te kijken of de TECC-opleiding ook bestaat voor brandweer en politie. NAEMT was daar toevallig wel mee bezig met een proef bij de New Yorkse politie. Samen met de V&VN zijn wij gaan kijken om het protocol in Nederland gecertificeerd te krijgen. Dat heeft wel even geduurd. Maar het resultaat was dat wij in februari 2020 de eerste gecertificeerde TECC-LEO opleiding buiten de VS hebben kunnen geven aan vuurwapendragenden van de overheid.” Voor andere hulpverleners als Brandweer en Security, First Responders in vaktaal, heeft TGI ook aparte 1-daagse cursussen beschikbaar.

Bij de meeste aanbieders van TECC of TECC afgeleide trainingen wordt alleen het medische deel behandeld. In deze trainingen gaat het alleen over het MARCH-protocol, het medische gedeelte. Hoewel dat al een goede ontwikkeling is, gaat TGA een stap verder. “De eerste dag behandelen wij MARCH en halen de deelnemers het certificaat. Maar wat wij aangeven is dat je die opleiding meteen in de beroepscontext implementeert”, legt Rob uit. De cursisten krijgen realistische scenario’s voorgeschoteld die uit de praktijk komen met verwondingen die duidelijk zijn. “Alles wordt gedaan zoals het in de werkelijkheid ook gedaan moet worden. Dat heeft echt een andere dynamiek. Wij dagen de cursisten uit. Je hebt een taak en een medische casus. Wat zijn je afwegingen. Wij kijken naar procedures die zij al jaren doen en stellen die ter discussie. Niet om de procedure ter discussie te stellen maar hoe doe je dan die medische casus. Ga je de verdachte bijvoorbeeld eerst boeien voordat je de slagaderlijke bloeding gaat behandelen of niet. Ontwapen je het slachtoffer eerst, zet je wel of niet je helm af. Al die vraagstukken laten wij terugkomen. Wij zien nu al, in de eerste opleidingen die we hebben gegeven, dat het echt heel veel rendement oplevert voor de cursisten. Met name op medisch-tactisch gebied. Ik denk dat we daar uniek in zijn”.

“Waar wij ook veel aandacht aan geven is zelfhulp”, vertelt Rob. “Als iemand in de vuurlijn staat en wordt aangeschoten sta je er altijd alleen voor. Als een collega wordt geraakt ligt hij of zij in de vuurlijn en kan je er dus niet bij. Dan moeten er afwegingen worden gemaakt en beslissingen genomen worden. Dan moeten je drills zo zijn, dat iedereen direct weet wat er moet gebeuren. Dat soort situaties nemen wij allemaal mee in de scenario’s. Wij hebben zo veel profijt gehad van de manier waarop wij trainden bij het Korps Commandotroepen. Er werd nooit een enkel deel getraind, altijd compleet en met alle spullen. Had je iets niet bij je dan was het niet van ‘als ik dit had gehad dan’ maar ‘het is er niet, los het maar op’. Dat nemen wij mee naar onze trainingen en dat heeft echt effect. We merken dat dit ook aanslaat in de trainingen.”

Volgens Rob moet iedereen die een vuurwapen draagt ook de TECC-LEO opleiding doen. “Neem boswachters. Die zijn soms, bijvoorbeeld op de Veluwe, kilometers van de bewoonde wereld aan het werk. Als je een vuurwapen inzet breng je een verwonding toe. Iemand bloedt binnen drie minuten dood bij een (slag)aderlijke bloeding en er is verder geen hulp in de buurt. Je zult dus moeten handelen”.

Marlin benadrukt dat retentie heel belangrijk is. “Het certificaat is vier jaar geldig maar wij komen elk jaar terug.” Rob gaat verder: “Wij leiden nu ook de docenten van de klant op. Zo nu en dan komen wij langs om te kijken hoe het gaat en ieder jaar die retentie. Wij borgen hun kwaliteit en onze kwaliteit wordt geborgd door de V&VN. Zo krijg je een borging die niet alleen intern maar ook vanuit externe partijen wordt geleverd. Wij zien ook wat de andere partijen in de keten doen. Als daar dingen anders lopen kunnen we daar op inspringen” Dat komt de uniformiteit alleen maar ten goede. “Als je dat alleen intern regelt kun je dat nooit borgen”, oppert Marlin.

TGA wil dat dit een succes wordt, de nieuwe norm. “Als iedereen opgeleid is op net een ander manier kunnen al die losse protocollen op zichzelf wel kloppen. Maar dan is er geen sprake van uniformiteit. Dat is een gemiste kans temeer er wel een wereldwijd erkend protocol is”, betoogt Marlin. “Wij voelen die verantwoordelijkheid om hierin de kar te trekken. Als het balletje gaat rollen worden er meer bedrijven gecertificeerd om dit aan te bieden. Dan komen er wel concurrenten bij maar wij willen dat dit een succes en de nieuwe norm wordt. Als dat betekent dat alle schakels in de medische keten dit protocol leren dan kan het wat mij betreft niet snel genoeg gaan”.

Meer informatie en inschrijving is te vinden op https://triangulargroup.com/tactisch-medische-opleidingen

TGA is onderdeel van Triangular Group, vijf jaar geleden opgericht door oude leden van het Korps Commandotroepen en de inlichtingendiensten. Naast TGA is er ook TGI (Triangular Group Intelligence) dat met commerciële inlichtingen het bedrijfsleven ondersteunt. Marlin: “TGA is een opleidings- en kennisinstituut in het veiligheids- en weerbaarheidsdomein. Alle producten en diensten die onder de vlag van TGA geleverd worden komen voort uit een achtergrond en ook de expertise binnen speciale politie-eenheden, special forces en/of inlichtingendiensten. Onze productontwikkelaars en ons operationeel management komen voort vanuit die unieke achtergrond en expertise. Ook onze contractors hebben die expertise allemaal vanuit hun carrière. TGA heeft als doelstelling die ervaring via het overdragen van kennis en het leveren van specialistische diensten terug te brengen in het veiligheidsdomein. Dat doen we voor Defensie, andere gewapende eenheden binnen de Nederlandse overheid en ook voor het Nederlandse bedrijfsleven”.
Op dit moment levert TGA ook instructiecapaciteit (tussen de tien en vijftien instructeurs) aan de AMV-opleiding (Algemeen Militair Verpleegkundige) en de gewondenhelper-opleiding. Ook zijn er TGA instructeurs aan het werk op de Koninklijke Militaire School (KMS) voor de opleiding Opvolgend Groepscommandant. Defensie heeft op die terreinen een groot tekort aan instructeurs. Marlin legt uit dat niet al deze instructeurs een achtergrond hebben binnen speciale eenheden. “Ons eigen operationele team heeft dat wel. Met die kennis en expertise kunnen wij perfect de juiste mensen aan ons binden. Mensen die echt van meerwaarde zijn en daadwerkelijk iets toevoegen voor de cursisten. Dat zijn mensen die in het verleden hun sporen bij Defensie hebben verdient en nu buiten de organisatie werkzaam zijn. Wij brengen op deze manier die expertise weer terug in de defensieorganisatie.”

2 Comments

 1. Jeyden bakkers
  8 mei 2020 at 19:40

  Beste,

  Ik ben een 23 jarige ondernemer van België.
  Ik ben opzoek naar een extreme sport, iets waar ik naar kan uitkijken.
  Dit lijkt me super interessant.

  Is het mogelijk om mezelf in te schrijven?

  Mvg
  Jeyden bakkers

 2. Gerard van Oosbree
  10 mei 2020 at 16:19

  Hoi Jeyden,
  Deze training is speciaal voor politie en brandweer.
  Inschrijven kan via de link in het artikel.

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.