De verwoestende aanslagen van 11 september en 11 maart door Al-Qaeda gaven moslimfundamentalisten een nieuwe impuls, omdat het voor hen duidelijk was dat de Verenigde Staten en zijn bondgenoten niet onkwetsbaar zijn. Het Westen ontdekt dat deze fanatieke moslims zullen doorgaan met het plegen van dit soort aanslagen om hun doel te bereiken. In 2001 heeft het Westen de oorlog verklaard aan het internationaal terrorisme. Artikel V van het NAVO-bondgenootschap is in werking getreden en het is moeilijk te zeggen wanneer de oorlog tegen het terrorisme zal eindigen.

In dit artikel wordt een uiteenzetting waarom ook Nederland een belangrijk land is voor moslimterroristen naar aanleiding van de verrassende aanvallen op Westerse doelen.  

Terrorisme: Terrorisme wordt al sedert de jaren zeventig wereldwijd gezien als een van de belangrijkste bedreigingen voor de internationale rechtsorde. De kracht van het terrorisme als politiek wapen ligt eigenlijk niet zozeer in de feitelijke schade die zij aanricht aan personen en eigendommen, maar in de vrees die zij een gehele samenleving weet aan te jagen door de onvoorspelbaarheid van het geweld. Terroristisch optreden zoals in de Verenigde Staten en Spanje laat zien dat deze aanslag tot in detail gepland is en dat terroristische groeperingen zich niet laten beïnvloeden door welke vorm van wetgeving dan ook. Deze moslimfundamentalisten beschouwen terrorisme als hun vorm van oorlogvoeren tegen hun vijand en daarom is het in hun ogen een voortzetting van politiek protest.

Daar al-islam en daar al-harb: Het verschil tussen daar al-islam (territorium van de islam) en daar al-harb (territorium van de strijd) is, dat de daar al-islam nu dat deel van de aarde is dat door moslims bestuurd wordt en zich naar islamitisch recht voegt. Daar al-harb wil zeggen het grondgebied van al die landen die, ondanks de oproep om zich tot de islam te bekeren, nog door het ‘ongeloof’ beheerst worden. Fundamentalistische moslims geloven dat uiteindelijk het gehele territorium van de strijd getransformeerd zal worden in territorium van de islam. Dan zal de islamitische droom werkelijkheid worden. Wat betekent daar al-islam en daar al-harb in werkelijkheid in de visie van moslimfundamentalisten? Het is evident dat het Westen de oorlog heeft verklaard aan het Al-Qaeda netwerk van Osama bin Laden. Enerzijds is het terecht dat dit gebeurt, anderzijds niet. De eerste reden is dat het Westen de term ‘terrorisme’ zeer selectief gebruikt. Het bestempelt wel bepaalde daden van Palestijnen als terroristisch, maar niet de parallelle daden van de Israëli’s. Een tweede reden om een vraagteken te zetten achter de westerse bestempeling van Osama bin Laden als terrorist is dat er wereldwijd miljoenen moslims zijn die hem helemaal niet als een terrorist beschouwen, maar als een verdediger van het territorium van de islam tegen de bedreigingen van de ‘ongelovigen’. 

Actuele dreiging van Nederland: Hoe sterk staat Nederland dat het ook de oorlog heeft verklaard aan het internationaal terrorisme? Om een oorlog te verklaren moet eerst een zorgvuldig omklede analyse aan ten grondslag liggen. Het ligt in de lijn der verwachting dat de Verenigde Staten ook Irak waren binnengevallen in het kader van de strijd tegen het terrorisme. In ’91 verbood Bush sr. het abjecte regime in Bagdad omver te werpen. Na de val van Saddam zou het immers mogelijk zijn, dat de verschillende bevolkingsgroepen in opstand zouden komen, waarbij geredetwist zou worden wie de nieuwe machthebber moet gaan worden. Heden ten dage zien wij dat deze analyse juist is en dit heeft als gevolg, dat ook Nederlandse troepen en bovendien Nederland doelwit zijn van aanslagen die onder de noemer terrorisme vallen.

Er is een aantal redenen waarom Nederland een geschikt land is voor een mogelijke terroristische aanslag. Ten eerste ligt Nederland op een knooppunt van internationale verbindingen en beschikt het over een uitstekende infrastructuur. Ten tweede is ons land kwetsbaar als gevolg van politieke ambities en verplichtingen op het internationale vlak. Een voorbeeld hiervan is dat het een nobel streven van Nederland is een bijdrage te leveren aan het democratiseringsproces in Irak. Irak heeft nooit een democratie in het politieke bestel gehad en daarom is dit proces een zaak van een lange adem. Om deze reden ziet het merendeel van het Irakese volk de Westerse  troepen als bezetters en vandaar dat er ook aanslagen gepleegd zijn op Nederlandse troepen. Een laatste risico voor Nederland vormt het eigen juridische en politiek-maatschappelijke klimaat. Internationaal geniet Nederland een zekere faam, dan wel treft het blaam vanwege een milde stafoplegging en een grote mate van tolerantie ten opzichte van politieke of religieuze opvattingen onder de eigen maar ook onder nieuw ingekomen bevolkingsgroepen.

Waarom is Nederland niet kritisch als er onvoldoende aan beeldanalyse is gedaan en meteen onvoorwaardelijke steun heeft gegeven aan de Verenigde Staten in de strijd tegen het terrorisme? Er zijn nog steeds mysteries omtrent de werkelijke toedracht van de aanslagen. Is er daadwerkelijk wel sprake van vier gekaapte vliegtuigen? Er is geen spoor te vinden van een vliegtuigwrak dat het Pentagon had moeten doorboren. Hoe komt het dat een ander gebouw in de buurt van het World Trade Center als een kaartenhuis in elkaar zakte op het moment dat het eerste vliegtuig een van de torens doorboorde?

Aanbeveling: In een democratie moet er sprake zijn van respect en openheid naar elkaar toe. Nooit mag er geweld gebruikt worden om een bepaald doel te realiseren. Wel moeten er voldoende maatregelen genomen worden om preventief te kunnen optreden tegen terroristische activiteiten. Op dit moment is Nederland in staat van oorlog en daarom doet Nederland er verstandig aan om eerst orde op zaken te stellen in de samenleving in plaats van zich te mengen in een avontuur waar chaos de overhand heeft.

In de eerste plaats moeten de communicatielijnen nog steeds open blijven tussen overheid en islamitische organisaties en overleg dient gepleegd te worden op basis van wederzijds respect en vertrouwen. Het is juist extra verstandig om de islamitische gemeenschap te betrekken om  meer informatie te verkrijgen.

Ten tweede: nu Nederland de oorlog heeft verklaard moeten nationale en internationale veiligheidsdiensten nog nauwer met elkaar samenwerken. Dit soort diensten moet vrijheid van handelen hebben om via verschillende kanalen aan informatie te komen. Er mag niet uit het oog verloren worden dat de organisatiestructuur van terreurcellen diffuus is en dat maakt het moeilijk om te achterhalen hoe dit soort groeperingen te werk gaan. Tevens moet tussen de veiligheidsdiensten adequate informatie uitwisseling bestaan.

Ten derde: Nederland doet er verstandig aan om gegevens zo lang mogelijk geheim te houden. Op dit moment komt een aantal gegevens al vrij snel in de media. Het gevaar hiervan is dat onnodig verwarring ontstaat onder de bevolking en niet in de laatste plaats leidt dit tevens tot onrust onder de islamitische gemeenschap.

Kortom, Nederland is nog lang niet klaar hoe het op een effectieve wijze het terrorisme dient te bestrijden!

Related Posts

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.